پلورالیسم فرهنگی دراندیشه اسلامی
47 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده پلورالیسم فرهنگی این کتاب در پی آن است که موضوع کثرت گرایی فرهنگی در صحنه اجتماع را از دیدگاه اسلام بررسی کند و طرح مورد قبول آن را برای همزیستی اجتماعی مسلمانان با غیر مسلمانان دریابد. کیفیت رابطه جامعه اسلامی با جوامع غیر اسلامی در صحنه های بین المللی، چگونگی رابطه دولت اسلامی با شهروندان غیر مسلمان، نحوه تعامل شهروندان مسلمان با شهروندان غیر مسلمان و مطلق یا مشروط بودن تسامح و تساهل در زندگی اجتماعی از مهمترین ابعاد این بحث است. این کتاب کوشیده است با بهره گیری از آیات قرآن، روایات معصومان (ع) و تجربه حکومتی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام علی (ع) تحلیلی درخور در محورهای مذکور ارائه دهد.