چیستی و هستی معجزه
62 بازدید
ناشر: سدنی - استرلیا world of perent
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
چیستی و هستی معجزه پدیدة معجزه راهکار حسی و عقلی اثبات صدق نبی است که در طول تاریخ ادیان، از زوایای گوناگونی، مورد بحث بوده است، در این میان نگاه هستی شناسانة فلاسفه به معجزه درخور اهمیت است. این که هر معلولی علتی مسانخ با خود را می-خواهد، یک قانون عقلی فلسفی است، از طرف دیگر، «خارق¬العاده» بودن که جنس و مقوم معجزه است، در ظاهر معلول بدون علت مسانخ را به نمایش می¬گذارد که در این صورت اعجاز، باوری عقل ستیز یا عقل گریز می شود در حالیکه خود راه عقلی اثبات مدعای انبیا است. حال پرسش این است که آیا معجزه معلول بدون علت است؟ تا پدیدة خرد ستیز باشد؛ یا علت دارد ولی از سنخ علت¬های طبیعی و مشهود و معروف بشر نیست؛ یا اصولاً نفس انبیاء به عنوان یک علت در صدور معجزات دخالت دارد. این نوشتار با تحلیل گونه¬های علت، معجزه را مستند به علل طبیعی غیر معروف و علل غیرطبیعی دانسته و دخالت نفس انبیاء در صدور معجزات را مستند ساخته است.